1. Üzemeltető

A www.vadasztavcso.com, .eu, .hu webshop szolgálatás üzemeltetője kizárólag az internetes kereskedelmi felületet biztosítja a meghirdetett termékeket értékesítő (akár több) Szolgáltató számára. Üzemeltető felelősségi köre a szoftver, hardver, kommunikáció, adatkezelés és adatbiztonság, kereskedelmi tevékenységben semmilyen formában nem vesz részt. Az Üzemeltető tevékenységét - az adatok tárolása, feldolgozása és kezelése tekintetében - teljes titoktartási kötelezettség mellett végzi.

Adattárolás:
Private Layer Inc.
Zürcherstrasse 161 SBP 101280
8010 Zurich
Switzerland

Az adattárolás titkosított formában történik. Bármely ország, bármely hatósága részére ügyfeleinkről történő bármely adatszolgáltatás kizárólag a svájci  adatvédelmi törvények alapján, kizárólag a svájci bíróság jogerős ítélete alapján lehetséges. A titkosítás feloldásához szükséges továbbá az ügyfél svájci ügyvéd előtt tett írásbeli hozzájárulása a titkosítás feloldásáról, annak hiteles fordításával.

2. Szolgáltató

Szolgáltató a termékeket ténylegesen értékesítő Fél. A Szolgáltató a termékek forgalmazója, aki a megrendelt terméket a Megrendelőnek ténylegesen eladja az Üzemeltető webshop szolgáltatásának igénybevételével. Szolgáltató házhoz szállítást nem végez, különösen nem idegen országba.

3. A Megrendelő

Az a személy, aki a Webshop szolgáltatást igénybe veszi, azaz a www.vadasztavcso.com, .eu, .hu internetes felületen meghirdetett termékekre elektronikus levél útján vagy telefonon annak megvásárlására ajánlatot tesz.

4. A Szállító 

Szállító nem kereskedő. A Szállító a Megrendelő által megrendelt termék szállítását szolgáltatásként végzi, azaz szállítja el a Megrendelő kifejezett és a webshop szolgáltatáson keresztül közvetetten adott megbízásából a Megrendelő által megadott országba és címre azt az árut, melyre Megrendelő ajánlatot tett és Szolgáltató ezt elfogadta. A szállítás szolgáltatás megrendelője is maga a Megrendelő, Szolgáltató csupán közvetíti Megrendelő szállítási igényét Szállító felé. A terméket a megadott címen és időpontban Megrendelőnek átadja, valamint helyszínen történő fizetés esetén a Szolgáltató helyett és nevében átveszi Megrendelőtől a Szolgáltatás ellenértékét, majd Szolgáltató és Szállító egymással később elszámolnak. A Szállító tevékenységét - az adatok tárolása, feldolgozása és kezelése tekintetében is - teljes titoktartási kötelezettség mellett végzi. 

5. A webshop szolgáltatás (továbbiakban: Szolgáltatás)

A www.vadasztavcso.com, .eu, .hu internetes felületen meghirdetett termék értékesítése, valamint igény esetén a termék helyszíni kézbesítése. A www.vadasztavcso.com, .eu, .hu internetes felületen található termékhirdetések nem kötelező érvényűek és ajánlattételre való felhívásnak minősülnek.

6. AZ ÁSZF tartalma 

Az ÁSZF tartalmazza a Szolgáltatással és annak igénybevételével kapcsolatos általános feltételeket, így a Szolgáltató és a Megrendelő jogait, kötelezettségeit, valamint egyéb, a Szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket.

Az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi a Megrendelő által az internetes felületen keresztül benyújtott és a Megrendelővel telefonon egyeztetett egyedi megrendelésnek, illetve a csak telefonon keresztül történő megrendelésnek, így kizárólag az egyedi megrendeléssel együtt alkalmas joghatás kiváltására.

Az egyedi megrendelésben és az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor a Szolgáltató székhelye szerint hatályos jogszabályok és hatósági előírások, valamint törvényben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

7. Az ÁSZF elfogadása

A Szolgáltatás igénybevétele esetén az ÁSZF elfogadása
- vagy a www.vadasztavcso.com, .eu, .hu internetes felületen történő megrendeléssel,
- vagy bármely megadott telefonszám felhívásával,
- vagy bármely e-mail címünkre történő levél küldésével történik.

Fentiek bármely okból történő hiányában az ÁSZF Megrendelő részéről elfogadottnak minősül akkor is, amennyiben a termék átvételét követő nyolc naptári napon belül Megrendelő az ÁSZF tartalmával kapcsolatban nem tesz írásbeli kifogást Szolgáltatónak annak székhelyén, ajánlott levélben.

Az ÁSZF módosítása a már megkötött szerződéseket nem érinti. Szolgáltató az ÁSZF módosításairól az internetes felületre történő belépéskor értesíti a már regisztrált Megrendelőt, aki a módosításokat a regisztráció során megismert módon fogadhatja el. Amennyiben a módosításokat nem fogadja el, úgy az internetes felületen keresztül megrendelést nem nyújthat be.

8. A Szolgáltatás területi hatálya

A Szolgáltatás az internetes és telefonos hozzáférés miatt az egész világon elérhető. A Szolgáltató díjmentes területén kívüli postai, illetve egyéb címre történő szállításra csak a vételár és a járulékos költségek átutalás útján történő, előre egyeztetett megfizetését követően van lehetőség. Ebben az esetben Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szállítás valamennyi költsége őt terheli.

9. A Szolgáltatás internetes felület útján történő megrendelése, valamint a Felek közötti szerződés létrejötte

Megrendelő a meghirdetett termékeket tartalmazó internetes felületen keresztül rendeli meg az általa kiválasztott terméket. Az elektronikus megrendelés tartalmazza a megrendelt termékek körét, számát és vételárát, a járulékos költségeket, valamint a termékek átvételének és a fizetés módjának a megrendelőlapon meghatározott lehetőségek közüli kiválasztását. A megrendelés szerződéskötésre vonatkozó ajánlatnak minősül, amelyhez Megrendelő a benyújtást követő nyolcadik munkanap végéig kötve van.

Szolgáltató a megrendelés beérkezéséről elektronikus úton értesíti Megrendelőt. Szolgáltató ezen értesítése kizárólag a megrendelés Szolgáltatóhoz történő beérkezését igazolja, egyéb joghatással nem bír, így a Szolgáltatásra vonatkozó szerződést sem hozza létre a Felek között. Ennek oka, hogy a visszaigazolást a Szolgáltató által üzemeltetett számítógépes rendszer automatikusan generálja.

Szolgáltató az ajánlati kötöttség határidején belül telefonon is felkeresheti Megrendelőt. Szolgáltató ekkor tájékoztatja Megrendelőt vagy a megrendelés változatlan formában történő elfogadásáról, amellyel Felek között a Szolgáltatásra vonatkozó szerződés létrejön, vagy a megrendelésben meghatározott feltételek általa javasolt módosításairól. Amennyiben Vevő a módosítani kért feltételeket elfogadja, úgy Felek között a szerződés létrejön.

10. A Szolgáltatás kizárólag telefon útján történő megrendelése, valamint a Felek közötti szerződés létrejötte

Megrendelő telefonon keresi meg Szolgáltatót, akivel egyezteti az általa kiválasztott termékek körét, számát és vételárát, a járulékos költségeket, valamint a termékek átvételének és a vételár megfizetésének módját. Szolgáltató a telefonos egyeztetés során tájékoztatja a Megrendelőt a jelen ÁSZF-ben foglalt fogyasztói jogokról és az ÁSZF-t tartalamzó internetes felület címéről. Felek között ezt követően jön létre telefonon keresztül a Szolgáltatásra vonatkozó szerződés.
Amennyiben a megrendelt termék és jelen ÁSZF papír alapú kivonatolt változatának átvételét követő nyolc naptári napon belül Megrendelő az ÁSZF tartalmával kapcsolatban olyan tartalmú írásbeli kifogást tesz, amelyet Szolgáltató nem fogad el, úgy a szerződés hatályát veszti, továbbá a megfizetett vételár Megrendelő részére kamatmentesen, az átvett termék és annak tartozékai hibátlan és újszerű állapotban való visszaszolgáltatását követő harminc napon belül visszafizetésre kerül.

11. A termékek átvétele és a fizetés módja

Megrendelő általában az alábbi lehetőségek közül választja ki az általa megrendelt termék(ek) átvételének módját:
- A termék átvételére a Megrendelő által megjelölt címen és a Felek által egyeztetett időpontban, 3-8 munkanapon belül kerül sor. A terméket Szolgáltató saját maga szállítja ki, külön díj ellenében. Szolgáltató külön szállítót vesz igénybe, ilyenkor a Felek által korábban egyeztetett szállítási díjat Szolgáltató jogosult Megrendelőre áthárítani. Kivételt képez, ha a szállítás díjmentesnek van megjelölve.
3. A termék átadására postai úton kerül sor a Megrendelő által megjelölt címre történő postai kézbesítéssel.

A vételárat, valamint az esetleges járulékos költségeket Megrendelő az átvételkor készpénzben vagy az átvételt megelőzően a Szolgáltató által megjelölt bankszámlára átutalás útján fizeti meg. Utóbbi esetben a termék kézbesítésére kizárólag csak a vételár Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően kerül sor.

Amennyiben Megrendelő az átutalással történő fizetést választja, és a szerződés létrejöttét követő három napon belül nem utalja át a vételárat és az esetleges járulékos költségeket, úgy Szolgáltató a terméket nem köteles Megrendelő részére fenntartani. A határidőn túli utalás esetén Szolgáltató joga, hogy válasszon a termék szerződés szerinti átadása, valamint az átutalt összeg termékhiány miatti visszafizetése és ezzel a szerződéstől való elállás között.

Amennyiben Megrendelő a terméket az egyeztetett időpontban nem veszi át, úgy Szolgáltató három munkanapon belül telefonon megkeresi és új időpontról egyeztet vele. A megismételt szállítás költségei Megrendelőt terhelik. 

Amennyiben Megrendelő a megismételt időpontban sem veszi át a terméket, úgy Szolgáltató jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni a szállítás költségeinek Megrendelőre hárítása mellett. Szolgáltató elállása esetén az átutalás útján megfizetett vételár Megrendelő részére kamatmentesen, a szállítási költségekkel csökkentett mértékben a termék átvételének második tervezett időpontját követő harminc napon belül kerül visszafizetésre.

Megrendelő a termékkel együtt jelen ÁSZF egy papír alapú kivonatolt példányát is átveszi.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy használati útmutatót minden termékhez annak a gyártója biztosítja, általában angol, német és francia nyelveken. A használati útmutató más nyelvekre történő lefordítására Szolgáltató nem kötelezhető.

12. A szerződéstől való Megrendelői elállás (távollévők között kötött szerződés)

Az Európai Unióban a vásárlóknak joguk van ahhoz, hogy 14 napon belül visszaküldjék a nem üzletben megrendelt árucikkeket, és visszakapják a teljes vételárat. A visszaküldés oka bármi lehet – akár az is, hogy a vásárló egyszerűen meggondolta magát.

A szabályok szerint Szolgáltatónak a vásárlástól való elállásról szóló értesítés kézhezvételétől számítva 14 napon belül vissza kell térítenie az áru vételárát, feltéve hogy az áru vagy a visszaküldést igazoló bizonylat hozzá megérkezett.

Amennyiben Megrendelő gyakorolja elállási jogát, úgy a terméket hibátlan, új állapotban, minden tartozékával együtt köteles Szolgáltató részére az elállás közlését követő nyolc napon belül visszaszolgáltatni. Szolgáltató részére a termék hibátlan voltának meggyőződése céljából a beérkezéstől számított 14 nap bevizsgálási határidő áll rendelkezésére. Szolgáltató, amennyiben a visszaküldött és kifejezetten hibásnak (nem működőnek) nem jelzett termék működésével kapcsolatban kétségek merülnek fel, a termék gyártójától is kérhet bevizsgálást.

Ha a Megrendelő szállítási költséget is fizetett a vásárláskor, Szolgáltató a vételáron felül azt is megtéríti. A visszaküldés költségét ugyanakkor Megrendelő köteles viselni. Megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült valamennyi költséget: csomagolás díja, eredeti szállítás költsége (kivéve, ha az szokványos postai szolgáltatással történt), visszaküldés költsége, gyári bevizsgálási díj (ha szükséges), biztosítás (ha volt), bontott bliszteres (nem visszacsomagolható) termék árleszállítása, visszatérítés banki költsége, egyéb. Szolgáltató ezen felül követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának (árleszállítás) megtérítését. Szolgáltató, a hatályos jogszabályokon túl és azokkal összhangban, erről jelen ÁSZF-ben külön is tájékoztatja Megrendelőt, miszerint visszaküldés esetén a felsorolt költségeket Megrendelőnek kell fizetnie.

Szolgáltató köteles a Megrendelő által kifizetett összeget a 14 nap bevizsgálási határidő elteltét követő 8 napon belül a Megrendelő által megadott bankszámla számra (Számlavezető bank neve, számlatulajdonos pontos neve, bankban megadott címe, a számlaszámot IBAN formátumban és SWIFT kód) visszatéríteni.

Amennyiben Megrendelő a terméket személyesen vagy a webshop szolgáltatást igénybe nem véve vásárolja meg Szolgáltatótól, Szolgáltató által megjelölt üzlethelyiségében vagy Szolgáltató képviselőjétől, úgy azt Felek nem vagy a távollévők között létrejött szerződés szóbeli megerősítésének, illetve módosításának tekintik. Ebben az esetben Megrendelő elállásának közlését követően Szolgáltató saját választása szerint jogosult a terméket nagykereskedelmi áron visszavenni vagy az elállást semmisnek minősíteni.

13. Eljárás termékhiba esetén

A meghirdetett termékeket bemutató, az internetes felületen közzétett termékismertetők az egyes termékek gyártója által szolgáltatott adatoknak felelnek meg. A termékfelelősségről szóló törvény értelmében a Szolgáltató nem, hanem a termék gyártója felel a termék hibája által okozott kárért.

Szolgáltató legalább egy éves időtartamra érvényes jótállási jegyet állít ki a termékről vagy a számlán a jótállást külön megjelöli. Ebben az esetben külön jótállási jegy nem szükséges. Ezeket Megrendelő a termék átvételével egyidejűleg kapja kézhez. A jótállási jogok érvényesítésére a Szolgáltató székhelye szerinti általános szabályok vonatkoznak. Megrendelő kifogásait Szolgáltató jelen ÁSZF-ben foglalt címén jelentheti be: garancia@vadasztavcso.com

Amennyiben Megrendelő a termék meghibásodása miatt a termék átvételét követő három munkanapon belül csereigényt érvényesít, úgy Szolgáltató köteles a terméket kicserélni. Egyéb esetekben a termék hibájának bejelentésekor Szolgáltató három munkanapon belül közli a termékhiba orvoslásának – kijavítás vagy kicserélés - általa javasolt módját Megrendelővel.

A kijavítást vagy kicserélést a termék tulajdonságaira és a Megrendelő által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a Megrendelőnek okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni. Szolgáltató másodlagos forgalmazói jellege okán egyes termékek kijavítása vagy kicserélése a jogszabályban javasolt 15 napos határidőt meghaladhatja. Szolgáltató vállalja, hogy a kijavításra vagy kicserélésre jogos igény esetén legkésőbb a bejelentést követő 90 napon belül sor kerül.

A nem garanciális javítások vagy indokolatlan bevizsgálások minden költségét a Megrendelő viseli. Indokolatlan bevizsgálásnak minősül minden olyan eset, amikor az adott eszköz a megrendelői jelzés ellenére kifogástalanul működik. Egy bevizsgálás díja 100-300€-ig terjedhet, a bejelentett eszköztől és márkaszerviz lokációjától függően. A javítási költséget vagy a bevizsgálási díjat a Megrendelő felé a Szolgáltató a termék visszaküldésekor, utánvéttel érvényesíti. Amennyiben Megrendelő a javítási költséget vagy bevizsgálási díjat 30 napon belül nem fizeti meg, akkor a javított vagy bevizsgált eszközt Szolgáltató az általa reálisnak tartott, használtpiaci áron értékesíti és az eladási árból követelését levonja. A fennmaradó összeget Szolgáltató a Megrendelő részére megküldeni köteles.


14. Adatkezelési, adatvédelmi szabályozás

Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a regisztráció, illetve a telefonos egyeztetés során megadott személyes adatait Szolgáltató és Üzemeltető saját rendszerében kezelje és tárolja, valamint a termékvásárlási szerződés teljesítése során felhasználja. Megrendelő hozzájárul továbbá, hogy e-mail címére Szolgáltató vagy Üzemeltető saját üzleti célú hírleveleit megküldje. Megrendelő a hírlevél küldését bármikor visszamondhatja. 

Szolgáltató és Üzemeltető vállalja, hogy Megrendelő adatait biztonságosan kezeli, azokat harmadik személy részére nem adja ki.

Szolgáltató és Üzemeltető a regisztráció, illetve a telefonos egyeztetés során Megrendelő alábbi személyes adatait rögzíti: NévLakcímE-mail címTelefonszám

Az internetes megrendelés, illetve a telefonos egyeztetés során Szolgáltató és Üzemeltető az alábbi szerződéses adatokat rögzíti: A megrendelt termékek, azok száma és vételára,  A járulékos költségek (elsősorban a szállítás díja), A termékek átvételének helyeA termékek átvételének időpontjaA fizetés módja.

 15. Záró rendelkezések

Szolgáltató jelen szerződésből eredő bármilyen igény felmerülése esetén törekszik Megrendelővel való együttműködésre, ennek megfelelően Megrendelő igényeit és a Szolgáltatás színvonalának emelését elősegítő javaslatait teljes munkaidőben fogadja a fent ismertetett elérhetőségeken. 

Szolgáltató tájékoztatja Megrendelőt, hogy Szolgáltató fent megjelölt weboldala tartalmazza a nemzeti fogyasztóvédelmi hatóságok vonatkozó tájékoztatását. Szolgáltató jogosult a termékre vonatkozó használati utasítás elektronikus úton történő megküldésére. 

Megrendelő Szolgáltatóktól lehetőleg saját nyelvén is megkapja az eszköz használati utasítását, azonban a webshop szolgáltatások nemzetközi jellegéből adódóan az angol nyelvű használati utasítás elektronikus megküldését Szolgáltató részéről a használati utasítás átadásának tekinti.


Fel